1765, Strømhuuset:
Johan Jensen Vinniche, fæst det af hannem selv paa Møens Land ved Ulfshale Strøm lige over for Nyords Øe opbyggede Huus, 7 Fag stoer, tillige med een hannem til Kaal-Hauge dertil udviist Plads.
I Henseende han paa egen Bekostning har opbygget Huuset og
forbundet sig til, uden Betaling, over Vandet at befordre alle de Ordrer, som sendes fra Øvrigheden til Nyords Land, saavel som Nyords Øes Confirmations Ungdom, der om Vinteren skal gaae til Læsning hos Præsten ved Steege Menighed, og at assistere Skovfogeden ved Tilsyhn med Vildbanen og Skoven sammesteds, nyder han ifølge Hans Excellence Herr Cammer-Herre og Amptmand von Møstings Høy-respective Skrivelse af 25. Juli 1761, vedlagt Møens Ampts Jordebogs Regenskab pro 1764, under Litra D.
1) tvende Aars Skattefriehed fra Michaelis 1762 til Michaelis 1764, men fra     den Tid udi Aarlig Afgivt skal svare af Huus og Hauge 1 Rdl.
2) er hannem ligeledes forundt Fæste Frie.
 

Strømhuset  - nu Venneke Huset - i Ulfshale

Huset er det midterste af de tre huse, der ses øverst i billedet .1765 Strømhuset:
Johan Jensen Vinniche gives i fæste det af ham selv på Møens Land ved Ulfshale Strøm lige overfor Nyords Øe rejste hus, som er 7 fag stort. Desuden en køkkenhave på en dertil udvist plads.
Under hensyn til at han har bygget huset på egen bekostning og forpligtet sig til uden betaling at befordre alle ordrer, som kommer fra øvrigheden til Nyords Land, og sejle Nyord Øes konfirmander, der om vinteren skal læse hos præsten i Stege, samt assistere Skovfogeden med tilsyn af vildtbestanden og skoven sammested, nyder han ifølge Hans Excellence Herr Cammer-Herre og Amptmand von Møstings-Høy's foreliggende skrivelse af 25. juli 1761, vedlagt Møens Ampts Jordebogs Regenskab for 1764, under Litra D:
1. to års skattefrihed fra Mikkelsdag 1762 til Mikkelsdag 1764.
    Fra den tid skal han svare 1 Rdl. i afgift af hus og have pr. år.
2 er han også tildelt frit fæste.
 

©vivianlind