Den største Oplevelse var Besøget i Danmark.

Som tidligere nævnt er to gamle Stege-Drenge Ole og Ludvig Johansen, Sønner af for længst afdøde Skibstømrer og Baadfører Fr. Johansen, Stege, hjemme paa Besøg fra USA. De traadte forgangen Dag sammen med deres herboende Broder, fhv. Skræddermester A:P. Johansen ind paa Redaktionen, og vi fik en lille Passiar, ligesom de tre Brødre blev fotograferet i ”Folkebladet”s Have.

 


Fra Venstre har vi Ole Johansen, i midten A.P. Johansen og til Højre Ludvig Johansen. Ole - Andreas - Ludvig Ole Johansen, der fyldte 73 Aar den 5. april, rejste til Amerika 1890. Han kom til Nebraska og begyndte som Landbruger i et dansk Nybyggerdistrikt. Der var ikke saa faa Mønboere derude. Ole Johansen var rejst derop sammen med en Fætter, og han var hjemme paa Besøg i 1897-98, men drog saa tilbage igen. Siden 1900 har han været Farmer, og han har boet i Nebraska altid. Hans Kone er Amerikanerinde. Nu har han overladt ejendommen til den ene af sine Sønner. Ole Johansen har 9 Børn. Paa Farmen gaar alt ved mekanisk Kraft, saa Arbejdet gaar altid snildt og støt.

Broderen Ludvig er 71 Aar gammel. Han rejste til Amerika sammen med Ole i 1898 og kom ogsaa til Nebraska.
De sidste 40 Aar har han haft et Bilreparationsværksted ved Chicago. Han er gift med en dansk Dame, er er født i Stensballe ved Horsens.
Han betegner Chicago som en fin By paa 3½ Mill. Indbyggere. Der foregaar stadig en Kamp for at faa Omegns- kommunerne indlemmet i Chicago, men den Forstad, han bor i – en By paa 44.000 Indbyggere – er et Slags Bolværk mod Indlemmelsesbestræbelserne.
Saafremt man kan faa den indlemmet, siger Ludvig Johansen, vil mange andre Omegnskommuner ogsaa blive indlemmet, og der med til Chicagos Indbyggerantal komme op paa 5-6 Mill. Indbyggere. En By som Chicago lider stærkt under Manglen paa Parkeringspladser.
Det er det evige Problem, og hvordan gaar det saa den Dag, Amerika har lige saa mange Biler som før Krigen; thi nu er der kun en Trediedel af de Biler, der var før Krigen.

Ludvig Johansen har 3 børn, 2 Piger og 1 Dreng. Paa hans Værksted arbejder 8-10 Mand daglig, og der er nok at lave.

Man faar Indtryk af, at de to Brødre i Amerika har levet et jævnt og Arbejdsomt Liv, men de har formaaet at bevare sig ungdommelige, og man faar ikke Indtryk af, at de har passeret ”Støvets Aar”. Paa vort Spørgsmaal om, hvad der har været deres største Oplevelse i hele deres Liv, svarer de: Det har været Rejsen til Danmark nu og Besøget herhjemme. Disse lange, lyse Junidage er en Oplevelse.

Danmark er et skønt og dejligt Land, og det er pragtfuldt at hilse paa Venner og Bekendte fra de gamle Dage.
De to Brødre rejste fra New York den 24. Maj, og Billetten gælder til 3. August, hvor det atter gaar tilbage til ”den ny Verden”.

©vivianlind